Jörg Schuhbauer, Jacques Bonnet
L´identité régionale en Bade-Wurtemberg et en Rhone-Alpes. Un projet de recherche des Universités Mannheim et de Lyon

Pp. 157-167 in: Dieter Anhuf (Ed.): Forschungen im französischsprachigen Ausland. 1996. Mannheim
[Mannheimer Geographische Arbeiten]