Egbert Jahn
Perechod ot demokraticeskogo k nedemokraticeskomu nacionalizmu v vostocnoj Evrope

Mezdunarodnyj dialog - International Dialogue, 2000: 3, issue 1, pp. 87-117