Markus Jachtenfuchs, Beate Kohler-Koch (Hrsg.)
Evropejska Integratsiya (ukrainische Ausgabe)

Aktualni Svetovi Diskusii
394 S.
,
Kiev
,
Vudavnichij Dim Kievo-Mogilyanska Akademiya
,
2007
ISBN: 966-518-399-0