Suchen in Publikationen nach

1 Ergebnisse

Kohler-Koch, Beate (2001): Evolucija i preobrazovanie evropejskogo upravlenija. Mirovaja Ekonomika i Mezdunarodnye Otnosenija, 7, S. 44-55. mehr