Suchen in Publikationen nach

15 Ergebnisse

Kohler-Koch, Beate (2001): Evolucija i preobrazovanie evropejskogo upravlenija. Mirovaja Ekonomika i Mezdunarodnye Otnosenija, 7, S. 44-55. mehr
Jahn, Egbert (1999): O protivorecii i sootvetsii gosudarstvennogo i etniceskogo nacional'nogo soznanija. S. 32-50 in: Husein Bagirov (Hrsg.) Milli Özübüderketme. Baku: Academy of Sciences. mehr
Jahn, Egbert (1998): "Perestroika": Krach reformy socialisticeskoj sistemy i konstitucionnogo kommuniza. Polis. Politiceskie issledovanija, 8, Heft 4, S. 37-51. mehr
Jahn, Egbert (1996): Demokratija i nacionalizm: edinstvo ili protivorecie?. Polis. Politiceskie issledovanija, 6, Heft 1, S. 33-49. mehr
Jahn, Egbert (1995): Demokratija i nacionalizm, on ze patriotizm - edinstvo ili protivorecie. S. 180-214 in: Viktor P. Kiselev, Ljubov' N. Siselina (Hrsg.) Rossija i Central'naja Evropa v novch geopliticeskich real'nostjach. Moskau. mehr

Seiten