Egbert Jahn
Novye otnosenija mezdu vostokom i zapadom v Evrope posle raspada SSSR

Mezdunarodnyj dialog - International Dialogue, 1998: 1, pp. 54-67