Search in publications

2 results

Kohler-Koch, Beate (2001): Evolucija i preobrazovanie evropejskogo upravlenija. Mirovaja Ekonomika i Mezdunarodnye Otnosenija, 7, pp. 44-55. more
Jahn, Egbert (1998): "Perestroika": Krach reformy socialisticeskoj sistemy i konstitucionnogo kommuniza. Polis. Politiceskie issledovanija, 8, issue 4, pp. 37-51. more